top of page

ตลาดอสังหาฯ เดือน ม.ค. เปิดตัวใหม่ลดลง 55% (YoY) มูลค่าลดลง 23% (YoY)

Team : Research and Development

Contact : se.somluck@lpn.co.th ,ug.phailin@lpn.co.th, an.pornthip@lpn.co.thที่อยู่อาศัยเดือนแรกปี 2567 มีโครงการเปิดตัวใหม่จำนวนลดลง 55% (YoY) มูลค่าโครงการลดลง 23% (YoY)  ผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  สถาบันการเงินเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในขณะที่ อัตราดอกเบี้ย ภาระหนี้ครัวเรือน มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์


Source : LWS


โดยในเดือน มกราคม 2567 มีจำนวนโครงการเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ทั้งสิ้น 18 โครงการ จำนวน 3,758 หน่วย ลดลง 55% เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเปิดตัว 8,329 หน่วย ในระยะเดียวกันของปี 2566  ในขณะที่มูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่อยู่ที่ 19,109 ล้านบาท ลงลง 23% จากมูลค่าเปิดตัวโครงการ 24,935 ล้านบาท ในระยะเดียวกันของปี 2566 โดยมีอัตราการขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวที่ 16%  เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 ที่มีอัตราการขายเฉลี่ย ณ วันเปิดตัวที่ 15%


การเปิดตัวโครงการใหม่ของเดือนแรกปี 2567 เป็นส่วนของโครงการอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ คิดเป็นจำนวนหน่วยเปิดตัวใหม่ 1,785 หน่วย ลดลง 71%  คิดเป็นมูลค่า 2,833 ล้านบาท ลดลง 79% เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเปิดตัว 6,192 หน่วย และมูลค่าเปิดตัว 13,750 ล้านบาท ในระยะเดียวกันของปี 2566 โดยมีอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวที่ 26% เพิ่มขึ้นจากอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวในระยะเดียวกันของปี 2566 ที่  19% โดยที่ราคาขายเฉลี่ยของอาคารชุดพักอาศัย ในช่วงปี 2567 อยู่ที่ 1.59 ล้านบาทต่อหน่วย ลดลงจากราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่ 2.22 ล้านบาท ในปี 2566


Source : LWS


ในส่วนของการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทจำนวน 10 โครงการ  จำนวน 1,722 หน่วย ลดลง 10% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2566 ขณะที่คิดเป็นมูลค่า 9,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2566 โดยมีอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวโครงการที่ 6% เท่ากับอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวที่ 6% ของระยะเดียวกันของปี 2566 โดยมีราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยที่ 5.61 ล้านบาทต่อหน่วยในช่วงปี 2567 เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยที่ 3.60 ล้านบาทต่อหน่วย ในช่วงปี 2566


Source : LWS


และเป็นการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัยที่ระดับราคาเกิน 10 ล้านบาท จำนวน 6 โครงการ จำนวน 251 หน่วย เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยเปิดตัว 225 หน่วยในระยะเดียวกันของปี 2566 โดยมีมูลค่าการเปิดตัวโครงการใหม่ของปี 2567 ของบ้านพักอาศัยระดับราคาเกิน 10 ล้านบาทที่ 6,608 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 53% จากมูลค่าการเปิดตัวโครงการที่ 4,309 ล้านบาทในปี 2566 มีอัตราการขาย ณ วันเปิดตัวเฉลี่ยที่ 13% เพิ่มขึ้นจากอัตราการขายเฉลี่ยที่ 8% ในระยะเดียวกันของปี 2566 โดยที่ระดับราคาขายของบ้านระดับราคาเกิน 10 ล้านบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 26.3 ล้านบาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากราคาขายในปี 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 19.2 ล้านบาทต่อหน่วย


Source : LWS


สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567  นอกจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตที่ 2.5-3% โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยคงตัวที่  2.50% กระทบต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจและ ต้นทุนการกู้เงินของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย รวมถึงนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเข้มงวดต่อการอนุมัติสินเชื่อ มูลค่าการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2566 ลดลง 13.72% นอกจากนี้ ภาระหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ระดับ 90% และมีแนวโน้มคงตัวอยู่ในระดับสูงในปี 2567 กระทบต่อกำลังซื้อที่อยู่อาศัย และราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยส่งเสริมภาคอสังหาริมทรัพย์อย่าง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรงตัวที่ระดับเกิน 50 ยังอยู่ในระดับสูง อัตราเงินเฟ้อต่ำ อยู่ที่ -1.11% ในปี 2567 ผลจากความต้องการแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและภาค การผลิตที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2567 เพิ่มกำลังซื้อในระบบได้

40 views

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page